OpenJudge

1023:麦森数

总时间限制:
1000ms
内存限制:
65536kB
描述
形如2p-1的素数称为麦森数,这时P一定也是个素数。但反过来不一定,即如果P是个素数。2p-1不一定也是素数。到1998年底,人们已找到了37个麦森数。最大的一个是P=3021377,它有909526位。麦森数有许多重要应用,它与完全数密切相关。
任务:从文件中输入P (1000<P<3100000) ,计算2p-1的位数和最后500位数字(用十进制高精度数表示)
输入
文件中只包含一个整数P(1000<P<3100000)
输出
第1行:十进制高精度数2p-1的位数。
第2-11行:十进制高精度数2p-1的最后500位数字。(每行输出50位,共输出10行,不足500位时高位补0)
不必验证2p-1与P是否为素数。
样例输入
1279
样例输出
386
00000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000104079321946643990819252403273640855
38615262247266704805319112350403608059673360298012
23944173232418484242161395428100779138356624832346
49081399066056773207629241295093892203457731833496
61583550472959420547689811211693677147548478866962
50138443826029173234888531116082853841658502825560
46662248318909188018470682222031405210266984354887
32958028878050869736186900714720710555703168729087
来源
联赛复赛试题2003

这里的成绩会对下学期的集训队选拔造成影响哦

全局题号
1708
添加于
2014-12-20
提交次数
2
尝试人数
1
通过人数
0